Binnen Onder de Bomen is, mede op verzoek van cliënten en verwanten, gekozen om medezeggenschap door cliënten op meerdere niveaus te regelen.

Zeggenschap

Bij Onder de Bomen werken we vanuit de visie dat de relatie tussen cliënt en begeleider doorslaggevend is in de kwaliteit van de hulpverlening. We bedoelen hiermee niet dat cliënt en begeleider vrienden moeten zijn. Wel dat er een gelijkwaardige, respectvolle en open relatie is tussen cliënt en de begeleider. De cliënt ervaart volle zeggenschap over zijn hulpverleningstraject en de begeleider kan écht zijn vak uitoefenen binnen alle beroeps- en wettelijke normen. 

Medezeggenschap

Bij Onder de Bomen kan een cliënt ook verblijven op een locatie voor dagbesteding of een geclusterde woonlocatie. Er is dan veel contact mogelijk met andere cliënten en begeleiders. Dit contact en de context van de locatie heeft ook invloed op de kwaliteit van hulpverlening. Om de cliënten samen te betrekken bij het vormen van beleid en verbetering van de kwaliteit op de betreffende locatie, zijn er bewonersoverleggen (bij de woonlocaties) en werkoverleggen (bij de dagbestedingslocaties). Deze overleggen vinden eenmaal per maand/per twee maanden in openheid plaats. Tijdens de overleggen worden op basis van gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart worden gebracht en oplossingen verkend die van invloed zijn op kwaliteit van hulpverlening, werk en wonen. Er is een begeleider aanwezig en wanneer gewenst iemand van de Raad van Bestuur.

Het uitgangspunt is dat de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de cliënt wordt vormgegeven, waardoor voeling met de wensen en behoeften het grootst is.

Cliëntvertegenwoordiging

Binnen de cliëntvertegenwoordiging zitten cliënten en andere betrokkenen vanuit de diverse locaties binnen Onder de Bomen. Deze cliëntvertegenwoordigers zijn onafhankelijk, ondersteunen cliënten in het zeggenschap en medezeggenschap uit te oefenen. Organisatiebrede signalen brengen zij ter sprake en geven gevraagd en ongevraagd advies.

De voorzitter van de cliëntvertegenwoordiging is Marno Roembeek, hij is te bereiken via [email protected]