MeerWaarde
volgens Onder de Bomen

Onder de Bomen groeide in de afgelopen jaren uit van een kleine woonlocatie tot de huidige organisatie. Ons primaire doel was (en is nog steeds): het bieden van MeerWaarde. Dat kan vanuit verschillende perspectieven: MeerWaarde voor zorgmedewerkers, cliënten, stakeholders en andere betrokkenen. We realiseren dit vanuit onze kernwaarden Openheid, Vertrouwen, Durven, Een stap extra en Groei.

Het draait bij Onder de Bomen om de mens en haar persoonlijke groei. De rest is ondergeschikt. Daarom doen we dingen soms anders. Niet om anders te zijn, maar om het echt om mensen en hun persoonlijke groei te laten draaien. Dat is niet vernieuwend, wij vinden dat vanzelfsprekend. Zo bieden wij een beter toekomstperspectief aan mensen.
 
Er moet een goede relatie ontstaan tussen hulpverlener en hulpvrager. Daar komt driekwart van effectieve hulp op neer. Dat vergt tijd, liefde en aandacht. Maar ook de ruimte om verder te leren en jezelf te blijven ontwikkelen. In alles wat we doen geloven we dat goede zorg draait om vertrouwen en om persoonlijke relaties. Door die aanpak laten we mensen groeien.

Onder de Bomen wil mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische achtergrond ondersteunen zo zelfstandig mogelijk te (blijven) leven. We zorgen voor een tussenstap wanneer mensen vanuit een behandel- of groepssetting er voor kiezen zo zelfstandig mogelijk hun leven in te richten met hun naasten. We streven optimale inclusie na. Uiteraard ondersteunen we ook mensen waarbij opname dreigt, om de opname te voorkomen.
 
Onder de Bomen wordt gedreven door het bieden van eerlijke zorg. Eerlijke zorg vertalen wij als kijken naar mogelijkheden van mensen, inzetten op de ontwikkeling van vaardigheden en streven naar duurzame participatie in de samenleving. Op organisatieniveau betekent eerlijke zorg voor ons; scheiden van zorg en wonen, openbaarheid van bestuur, professionals aan het roer en een sterke en breed bevoegde Raad van Commissarissen. Mede geïnspireerd door het werk van Ricardo Semler en Frederic Laloux streeft Onder de Bomen naar een bureaucratieloze organisatie. Door professionals regie te geven over hun werk, ontstaat er maatwerk voor de cliënten, medewerkers en organisatie. Dat leidt niet alleen tot medewerkers (en oprichters!) die met meer plezier naar hun werk gaan, maar draagt tevens bij aan een snellere ontwikkeling van de bewoners.
 
De visie van Onder de Bomen bestaat uit vijf pijlers:
>> Download als PDF

1 – Positieve gezondheid

We onderschrijven de definitie van Positieve Gezondheid van Machteld Huber (2012): ‘Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Positieve gezondheid kent zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. De zes dimensies komen terug in het ontwikkelplan, de evaluatie en de gespreksvoering.

2 – Stimuleren van persoonlijke groei

Ons uitgangspunt is dat ieder mens zich wil ontwikkelen. Dit kan met grote stappen, maar gaat vaak  met kleine stapjes. Wij stimuleren de persoonlijke groei naar zelfstandigheid en volwaardige participatie door te begeleiden bij de kleine stappen vooruit en zullen helpen deze vooruitgang vast te houden. Dit vraagt maatwerk per individu en dat zullen we bieden. De eigen motivatie is erg  belangrijk voor de ontwikkeling naar zelfstandigheid. Dit zullen wij nadrukkelijk bespreken bij de aanmelding en tijdens de begeleiding.

3 – Eerlijke zorg

Wij zijn ons ervan bewust dat we veel vertrouwen vragen. We vragen vertrouwen aan de cliënten om de juiste zorg te bieden, we vragen vertrouwen aan medewerkers in de arbeidsrelatie en aan onze maatschappelijke partners om gezamenlijke ambities waar te maken. Eerlijke zorg geven wij vorm door te doen wat je zegt en te laten zien wat je doet. Dit basisprincipe is het vertrekpunt van ons als organisatie in alles wat we doen, omdat we snappen dat het belangrijk is dat we ook vertrouwen geven. Wat we doen is duurzaam, duurzaam voor de cliënt, de maatschappij, het milieu en de organisatie.

4 – Ondernemerschap

Als Onder de Bomen creëren we een woon- en werkomgeving die inspireert en uitdaagt tot ontwikkelen bij medewerkers en cliënten. De uitgangspunten hierbij zijn vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid en talent. Onder de Bomen staat voor ondernemerschap, waar iedere medewerker zich eigenaar voelt en ondernemend is. Op deze manier zorgen we voor werk van betekenis met maatschappelijk toegevoegde waarde.

5 – Lokaal verbonden

Als organisatie zijn we lokaal verbonden en regionaal georiënteerd. Vanuit ons streven naar inclusie en volwaardige participatie, geven we onze verbondenheid met de lokale samenleving vorm. Cliënten van Onder de Bomen blijven zoveel mogelijk actief in hun eigen omgeving, binnen hun eigen netwerk. We zorgen voor interactie en het vergroten van de leefbaarheid van de wijk. Dit doen we samen met cliënten, andere bewoners en onze maatschappelijk partners. Onze regionale oriëntatie houdt in dat we cliënten zelfstandig maken binnen hun oorspronkelijke regio. Hiervoor onderhouden we intensieve contacten met sociale wijkteams en (boven)regionale behandelcentra.

In 2015 zijn Daan, Sabien, Jasper en Floris Onder de Bomen gestart met de visie zorg te organiseren op basis van vertrouwen. Het investeren in mensen, groei en relaties staat hierbij centraal. De oprichters vormen samen de raad van bestuur. Binnen het bestuur heeft Daan de aandachtsgebieden beleid, cultuur, talentontwikkeling. Sabien richt zich vooral op het externe netwerk. Jasper is het eerste aanspreekpunt voor het operationeel proces. Floris heeft met name de bedrijfsvoering, IT en vastgoed als aandachtsgebied.

We willen onze medewerkers werk van betekenis bieden. We richten werkzaamheden zo regelarm en bureaucratieloos mogelijk in, zodat elke medewerker de ruimte heeft om zijn vak uit te oefenen. Werkgeluk en talentontwikkeling staan hierbij centraal. We zien dit als een parallel proces, waarbij de organisatie een relatie opbouwt met medewerkers vanuit vertrouwen, continuïteit en veiligheid. Dit stelt medewerkers in staat hetzelfde te doen bij cliënten.

Bij onze medewerkers staan de volgende kernwaarden centraal:

Openheid

Openheid is voor ons laten zien wie je bent en wat je doet. Je gaat met elkaar in gesprek en je staat daarin open voor het perspectief van de ander. Bij Onder de Bomen delen we veel met medewerkers, cliënten en andere belanghebbenden. Door het gesprek ontstaat een breder perspectief en daardoor een beter contact. 

Vertrouwen

Vertrouwen is de basis van hoe wij met mensen omgaan. Dat vertrouwen hoef je bij Onder de Bomen niet te verdienen, je krijgt het. Vertrouwen zorgt voor gelijkwaardigheid. 

Durven

Wanneer je dingen anders aanpakt dan je gewend bent, is dat soms spannend. Daar heb je lef voor nodig. We dagen elkaar uit om anders te kijken, anders te denken en te vertrouwen op jezelf en de anderen. Om het daarna te doen, dat moet je durven.

Een stap extra

Bij Onder de Bomen verwachten we veel van elkaar. Vaak zijn we streng voor onszelf, vooral als het om kwaliteit gaat. We proberen bij elkaar het beste naar boven te halen. Wij zijn pas tevreden wanneer er echt zichtbaar resultaat is.

Groei

Groei gaat over jezelf ontwikkelen. Beter worden in wat je graag doet, je open stellen om iedere dag weer te leren. Een moeilijke situatie aangaan om er beter in te worden. Daarom investeren wij in groei! Groeien om je toekomstdroom waar te maken, voor cliënten, medewerkers en Onder de Bomen.

We hanteren een ruim opleidingsbudget.We reserveren 2% van de begrote omzet voor de ontwikkeling van medewerkers.

Tevens hebben we ons eigen online leerplatform: de Meerwaarde Academie. Dit is een online leerplatform waarbinnen medewerkers de regie hebben over hoe, wanneer en wat ze leren. Er is een groot aanbod van (veelal) geaccrediteerde zorgtrainingen, maar ook mogelijkheden om programma's met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling te volgen. Hierop zijn ook e-learnings te vinden die door Onder de Bomen zijn ontwikkelt.

Voor jonge, onervaren professionals hebben we een specifiek programma. Het young professional programma, in dit programma worden nieuwe professionals extra begeleid in thema's waar zij tegen aan lopen. Als groep doorlopen zij themabijeenkomsten, intervisie en individuele werkbegeleiding.

Het zorginhoudelijk ondersteuningsteam bestaat uit gedragskundigen (bv GZ psycholoog, orthopedagoog), zij ondersteunen de begeleidingsteams bij het realiseren van zorginhoudelijke doelen op lange termijn. Ook zijn de leden van dit team het eerste aanspreekpunt bij zorginhoudelijke vraagstukken en calamiteiten. Zij geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over zorginhoudelijk beleid.

Bekijk en download hier ons MeerWaarde-verslag 2023 (kwaliteitsrapportage):
>> download PDF

Bekijk en download hier ons MeerWaarde-verslag 2022 (kwaliteitsrapportage):
>> download PDF

Bekijk en download hier ons MeerWaarde-verslag 2021 (kwaliteitsrapportage):
>> download PDF

Bekijk en download hier ons MeerWaarde-verslag 2020 (kwaliteitsrapportage):
>> download PDF

Bekijk en download hier ons MeerWaarde-verslag 2019 (kwaliteitsrapportage):
>> download PDF
 
Bekijk en download hier onze kwaliteitsrapportage 2018:
>> download PDF
 

Kwaliteitsrapportage is het proces van het verzamelen, analyseren en presenteren van gegevens met betrekking tot de kwaliteit van producten, processen of diensten binnen een organisatie. Het gaat verder dan alleen het monitoren van kwaliteitsnormen; het biedt inzicht in de prestaties, trends en verbeterpunten die van invloed zijn op de algehele kwaliteit van een organisatie. Hier vindt u de kwaliteitsrapportage van Onder de Bomen.

Bekijk en download hier het auditrapport 2024:
>> download PDF

Bekijk en download hier het auditrapport 2023:
>> download PDF

MeerWaarde in...

© 2024 | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Design: brood & tulpen | Development: eleven59.nl